لطفا محل دریافت سرویس را انتخاب کنید

سرویس مورد نظر خود راانتخاب و به مرحله بعد بروید

تکمیل اطلاعات

اطلاعات اولیه
مشخصات سرویس
تایید
سرعت: kb/s 4096
تایید
دوره: ماهه
تایید

قیمت:ریال

بازبینی سفارش

مشخصات اشتراک
اطلاعات
نوع اشتراک: خانگی
اطلاعات
نام و نام خانوادگی:
اطلاعات
تلفن همراه:
اطلاعات
ایمیل:
مشخصات سرویس
تایید
سرعت: kb/s 4096
تایید
دوره: ماهه
تایید

قیمت: ریال


درخواست سرویس شما برای شماره تلفن 22133212 است.

با تشکر از انتخاب شما برای خرید سرویس از شرکت آزما
سپاس گزار خواهیم بود اگر صحت اطلاعات بالا را برای ثبت نهایی تایید فرمایید.

قرارداد

مشخصات مشترک در قرارداد
مشخصات مالک خط

پرداخت

    پیش فاکتور
  • نام مشترک:
  • شماره پیش فاکتور: 874353
  • تاریخ صدور: -----
شرح هزینه سرویس دایری و تخلیه راه اندازی مالیات
سرویس ریال 120000 ریال 150000 ریال ریال
جمع کل: ریال
پرداخت از طریق درگاه پرداخت بانک ملت