تعرفه سرویس های ADSL

تعرفه سرویس های ADSL گروه آزما در جدول زیر مشاهده میشود.