درباره ما

گروه آزما از پنج شرکت زير مجموعه با زمينه فعاليت تامين تجهيزات و اجرای خدمات IT و ICT تشکيل شده است. این شرکت‌ها عبارتند از:
• شرکت ارتباطات فرهنگ آزما
• شرکت ارتباطات آزما تلفن
• شرکت ارتباطات فن آوری آزما
• شرکت TELECOM
• شرکت فنی مهندسی کیان

زمینه های فعالیت گروه آزما